Farmdating.com

GebruiksVoorwaarden

Farmdating is een datingservice die voor leden toegankelijk is via internet. Door inschrijving bij Farmdating accepteert u de onderstaande gebruiksvoorwaarden van Farmdating. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk.

 

Artikel 1 / Definities

1.1 Leden: zijn alle ingeschreven gebruikers van Farmdating.
1.2 Dienst(en): het geheel van diensten dat toegankelijk is voor leden van Farmdating.
1.3 Gebruiksvoorwaarden: deze overeenkomst.

 

Artikel 2 / Toegang en registratie

2.1 Om lid te worden van Farmdating moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van het inschrijfformulier naar waarheid en volledig invullen.

2.2 Het lidmaatschap van Farmdating is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor inschrijving is voldaan, beschikt ieder lid over een inlogcode en wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Farmdating kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of onjuist gebruik van een inlogcode en/of wachtwoord door een lid.

2.4 In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt Farmdating zich het recht voor om het lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

2.5 Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart Farmdating tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Farmdating slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is Farmdating bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient Farmdating onmiddellijk te worden geïnformeerd.

2.6 Farmdating heeft het recht leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

2.7 Farmdating behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

 

Artikel 3 / Het gebruik

3.1 U zult Farmdating niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder verstaan we onder meer de volgende handelingen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Farmdating; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.2 Indien u merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Farmdating dient u dit binnen vijf werkdagen schriftelijk aan Farmdating te melden.

3.3 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Farmdating beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Farmdating beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

3.4 U stemt ermee in niet meer dan drie (3) e-mailberichten binnen 24-uur te sturen naar hetzelfde lid zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Stuurt u meer dan 3 e-mailberichten dan beschouwen we als het lastigvallen van anderen en dat wordt niet getolereerd door Farmdating.

3.5 U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult gebruiken in enige vorm. Farmdating controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de intentie van de service. Farmdating is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.

 

Artikel 4 / Privacy en bescherming

4.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van Farmdating. Door inschrijving verklaart u dat u te stemmen met dit beleid en u hieraan te conformeren.

4.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, woon- of postadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie danwel het doen van verzoeken voor het verkrijgen van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.

4.3 U verklaart geen foto's van seksuele aard, groepsfoto's of foto's van andere mensen dan uzelf op Farmdating te publiceren. Farmdating behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

4.4 Farmdating controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de intentie van de service worden verwijderd.

4.5 U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.

4.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Farmdating zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

4.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere gebruikers.

4.8 U schrijft zich niet in als stel, hieronder verstaan we twee (huwelijks)partners.

4.9 U verklaart dat uw inschrijving bij Farmdating strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan derden.

4.10 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een werknemer van Farmdating zult voordoen.

4.11 U verklaart Farmdating op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.

4.12 U verklaart het gebruik van Farmdating en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.

4.13 E-mail-berichten die door u aan andere leden worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander lid worden door Farmdating als privé-gegevens behandeld. Farmdating behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

4.14 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan Farmdating opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekende lid.

4.15 De informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door Farmdating beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt Farmdating in staat de site steeds meer aan te passen naar de wensen van de leden.

4.16 Farmdating is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van Farmdating kan verlopen. Farmdating raad u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.

4.17 Er is alles aan gedaan om Farmdating zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Farmdating heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden nooit doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

4.18 Bij Farmdating worden geen adresgegevens geregistreerd.

4.19 Uit veiligheidsoverwegingen logt Farmdating het ip-adres van uw computeraansluiting. Farmdating behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

 

Artikel 5 / Het intellectueel eigendom

5.1 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Farmdating en/of van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op of afkomstig van onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

5.2 De lay-out en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst die op de website(s) van Farmdating voorkomen, zijn het intellectuele eigendom van Farmdating en mogen op straffe van juridische maatregelen niet worden gedupliceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Farmdating.

5.3 De gebruiksrechten die door Farmdating aan haar leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot de toegang, het downloaden, afdrukken en kopiëren naar alle media (vaste schijf, diskette, cd-rom, enzovoort) en tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en tijdens de duur van het lidmaatschap bij Farmdating. Al het andere gebruik is verboden zonder voorafgaande toestemming van Farmdating.

5.4 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, internetpagina's van Farmdating en de softwarecode van elementen waaruit Farmdating.com is opgebouwd, op welke manier dan ook te wijzigen, kopiëren, dupliceren, verspreiden, over te dragen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

5.5 Farmdating is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de internetsite(s) van Farmdating. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de internetsite(s) van Farmdating of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van Farmdating. Farmdating is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de internetsite(s) van Farmdating en/of technische vereisten.

 

Artikel 6 / Beëindiging

6.1 Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze internetsite.

6.2 Farmdating is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Farmdating geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u één of meerdere van uw verplichtingen jegens Farmdating niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk of onacceptabel gedrag tijdens chat- of e-mailcontacten, die Farmdating bereiken via andere leden of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat Farmdating uw bestanden onmiddellijk verwijdert en u verdere toegang tot Farmdating zal onthouden.

6.3 Farmdating is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld danwel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zult voldoen.

 

Artikel 7 / Aansprakelijkheid en garantie

7.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via Farmdating zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van Farmdating, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Farmdating kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Farmdating onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door Farmdating op de site is gezet of informatie die door Farmdating aan u is overgedragen.

7.2 Farmdating is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van Farmdating. Farmdating is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

7.3 Het gebruik van Farmdating is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van Farmdating tegenvallen kan Farmdating daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

7.4 Farmdating kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. Farmdating kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle relatie resulteert.

7.5 Farmdating kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.

7.6 Farmdating kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.

7.7 Farmdating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. Farmdating tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van Farmdating tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

7.8 Farmdating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.

7.9 Farmdating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Farmdating raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die Farmdating biedt.

7.10 Farmdating kan niet garanderen dat Farmdating foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Farmdating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Farmdating jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Farmdating. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Farmdating voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.

7.11 Farmdating aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Farmdating.

7.12 Farmdating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Farmdating gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.

7.13 U vrijwaart Farmdating voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens Farmdating al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

7.14 Farmdating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die Farmdating niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder Farmdating personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan Farmdating levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Farmdating op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

7.15 Wanneer Farmdating wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Farmdating als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

7.16 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Farmdating jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor uw rekening en risico zijn.

7.17 Farmdating kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Farmdating spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

7.18 Farmdating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

7.19 Farmdating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

7.20 Vragen ten aanzien van het privacy beleid en of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden aan info@Farmdating.nl.

 

Artikel 8 / Slotbepalingen

8.1 Wanneer Farmdating wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en Farmdating bestaan over op deze andere rechtspersoon.

8.2 Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

8.3 Op betrekkingen tussen u en Farmdating is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Farmdating worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Almelo; dan wel, ter keuze van Farmdating, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.